Born

1618

Dead

1674-03-14

Occupation

Mother

Father

Brother & Sisters

Spouse

Anna Sahlabergius

Children

Notes

Ur Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell:

Mag. Laurentius Johannis Folkernius. Född wid 1618, och skref sig först Folkerus. Angifwes orätt för Capellansson i Folkerna, troligen war fadren bergsbrukare. Kom redan med någon öfning i boken till Westerås och afgick 1640 till Upsala acad. med ett skönt testim. af Lectorn Jöns Terserus. Besökte äfwen en tid acad. i Åbo, men återkom och antogs 1648 till Supr. Collega Scholæ i Westerås. Skötte derjemte sina studier, så att han 1652 blef promov. Magister. Pwgd 2 Juli 1653 och ConRector i Fahlu skola. War der inom kort tid så omtyckt, att han begärdes till Rector, som ock 1655 gick i fullbordan. Sökte 1659 transport till lika tjenst i Westerås, men blef nästan i detsamma Mathes. Lector wid gymnasium och Biskopen förbehöll honom ett hederligt rum ibland de andra. Då fullmägtige 1663 begärde Pastor till Swärdsjö och “ställde personen till Episcopi behag,” böd han Lectores förklara sig derpå. Folkernius mottog anbudet och ditflyttade s. å. Det påstås, att han här fick Kongl. befallning att efterforska antiquiteter rörande Kon. Gustaf I. Werkligen har han ock infört en relation derom i kyrkans bok, men den instämmer icke i allt med det ansedde Historici intyga. Det ser ut, som capellet först i hans tid blifwit uppbygdt. Han klagade, att det skett emot Landshöfdingens och Biskopens wilja och begärde näpst för bönderne. Biskopen dömde ock, att hwarannan man i fjerdingen skulle böta en stig kol, men de gingo till Konungen som gaf dem bref, att få gudstjenst. Prosten här tillskrefs att inwiga capellet, “som Pastor ansåg lända sig till nesa och wille sjelf inwiga det. Fick lof dertill, om Prosten sponte wille det efterlåta.” Stiftets fullmägtig på riksdagen 1672. Straxt efter dödsfallet här sökte Tuna församling hos Biskopen att “få en wacker man i stället”. I detsamma kom ock bref ifrån Landshöfding Duwall i Fahlun, som bjöd Biskopen till fadder åt sin son. Han förstod afsigten, att “så practisera Folkernium till Tuna” och en annan efter honom till Swärdsjö. Blef bekymrad, tackade för förtroendet och uppskjöt till prestmötet; men 15 Sept. s. år gaf Konungen fullmagt efter Duwalls förslag. Den utnämnde hade ock begärt af Biskopen att blifwa Prost, som salig Laurelius lofwat honom, men det uppsköts och näst före flyttningen blef han död 14 Mars 1674.

Gift 19 Febr. 1654 med Anna Sahlabergius, dotter af Borgmästaren Johan Olsson i Sala med Elisab. Palma, f. 1635. För sina många barn fick hon här twå nådår och 1685 Konungens bref på collect i hela stiftet för “liden eldskada och andra wederwärdigheter”, som intygades af Torgstuna tingsrätt. Hon dog 4 Maj 1697. Barn, som togo namnet Folkern: Johan, Råd- och Handelsman i Narva; Lars, Canzlist i KammarCanzliet; Eric, Kronofogde; Elisabeth, twilling med Eric, g. m. Hans Fahlgren, Planting Gyllenbåga och Ryttmäst. Silfwerbrand; Jonas, slutl. Landshöfding, adlad Cedercreutz och Friherre; Helena, g. m. Rådman Bredenberg i Köping; Pehr, Tullinspektor; Anna, död ogift i Westerås 1742. Germund, Borgmästare i Fahlun; Christina, g. m. Inspektor Is. Lundh; Catharina, död ogift 1750; Nils, död ung.

Skrift: Oratio ob pacem cum Danis initam. Aboæ 1645. 4:o.

Prosten och kyrkoherden Laurentius Johannis Folkernius - bouppteckningen Nyköpings rådhusrätt och magistrat FIIa:2 p. 376. Enligt det äldre herdaminnet över Västerås stift hade kyrkoherden sonen kanslisten i kammarkansliet Lars F. som hade tre barn som levde 1701 1/10, Lars om 19 år i tjänst hos kassören i banken Runsvik, Anders student i Uppsala och Lisken på 14 året - Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:59 s. 783.

Media