Born

Omkring 1620

Dead

Efter 1686 Sjörup

Occupation

Bonde

Mother

Father

Brother & Sisters

Spouse

Children

ff ff ff mm ff f

Notes

Född möjligen på 1620-talet. Med tanke på sonen Ola Persson K:s namn bör hans far ha hetat Per eller Peder Kylling. 
I jordeboken 1662 finns just en sådan, Per Kylcklingh, nämnd i N.Vallösa by. Med största sannolikhet en fader till Ola. 
Han förekommer också i 1658 års jordebok på "ett hellt hemmen av Adelens freldse i Nörre Wallöse". I Katslösa by fanns i 1664 
års mantalslängd en Lauridtz Kylling, vilken med största sannolikhet är en släkting. Också i Sjörups katekismilängd av år 1686 
förekommer denne Per och hans hustru för en gård i S.Vallösa. Han omnämns vidare i ett mål i Ljunits härads renoverade dombok 
av den 12/6 1695 (mål nummer 9): Nämndemännen Bengt Larsson i Sjörup och Anders Månsson i Rynge hade utfört besiktning "uppå 
ödegårdzplatzen no. 5 i Norra Wallösa, som Pär Kykllingh för detta bebodt". Detta med anledning av att en viss Hans Persson av 
allt att döma skulle övertaga gårdsplatsen "där inga huus befinnas wara".

Media